DOI: https://doi.org/10.30978/UTJ2018-2-87

Особливості лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу

L. V. Zhuravlyova, Т. S. Butova, V. O. Shevchenko

Анотація


На сьогодні більш ніж у половини хворих на цукровий діабет 2 типу встановлена артеріальна гіпертензія. Наявність коморбідних захворювань вимагає оптимального підходу в лікуванні. У статті представлено огляд сучасних рекомендацій щодо лікування артеріальної гіпертензії при захворюванні на цукровий діабет 2 типу.

Ключові слова


артеріальна гіпертензія; цукровий діабет 2 типу; антигіпертензивна терапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Amerikanskaya diabeticheskaya assotsiatsiya. Standarty medi­tsinskoi pomoshchi pri sakharnom diabete ­ 2018. Pochki; 2018.1 (Rus.). http://dx.doi.org/10.22141/2307­1257.7.1.2018.122219.

Bіlovol OM, Shalіmova AS, Kochuyeva MM. Komorbіdnіst gіpertonіchnoi khvorobi ta tsukrovogo dіabetu 2 tipu ­ aktualna problema suchasnoi meditsini. Ukr ter zhurn. 2014;1:11-­17 (Ukr.).

Volkov VS, Rudenko EV, Rokkina SA, Poselyugina OB. K patogenezu arterialnoi gipertonii pri sakharnom diabete 2 tipa. Sakhar diabet. 2011;2:53-­55 (Rus.).

Dzhakubekova AU, Kazymbekov KR. Sovremennoe sostoyanie problemy priverzhennosti patsienta lecheniyu (obzor). Vestnik KGMA im IK Akhunbaeva. 2012;4:42­-47 (Ukr).

Mankovskii BN. Novoe v standartakh ADA­2018 po diagnostike i lecheniyu sakharnogo diabeta. Zdorov’ya Ukraini. Tematichnii nomer «Dіabetologіya, Tireoidologіya, Metabolіchnі rozladi». 2017;4(40) (Rus.). http://health­ua.com/article/33353­novoe­v­standartah­ADA2018­po­diagnostike­i­lecheniyu­saharnogo­diabeta.

Robocha grupa z arterіalnoi gіpertenzіi Ukrainskoi asotsіatsіi kardіologіv. Arterіalna gіpertenzіya. Onovlena ta adaptovana klіnіchna nastanova, zasnovana na dokazakh (2012 rіk). Arterіalna gіpertenzіya. 2012;1(21):96­-152 (Ukr.).

Svіshchenko EP, Bagrіi AE. Rekomendatsіi Ukrainskoi asotsіatsіi kardіologіv z profіlaktiki ta lіkuvannya arterіalnoi gіpertenzіi: Posіbnik do Natsіonalnoї programi profіlaktiki і lіkuvannya arterіalnoi gіpertenzіi (4­e vid.). K. NNTs Іnsti­tut kardіologії Ukraini іm. MD Strazheska; 2012:53 (Ukr.).

Unіfіkovanii klіnіchnii protokol pervinnoi ta vtorinnoi (spetsіalіzovano]) medichno] dopomogi. Tsukrovii dіabet 2 tipu [Іnternet]. K. Nakaz MOZ N 1118 vіd 21.12.2012. 2012. Dostupno: www.moz.gov.ua/docfiles/dod1118_2_2012.pdf (Ukr.).

Unіfіkovanii klіnіchnii protokol pervinnoi, ekstrenoi ta vtorinnoi (spetsіalіzovanoi) medichnoi dopomogi. Arterіalna gіpertenzіya. Nakaz MOZ N 384 vіd 24.05.2012. Praktikuyuchii lіkar. 2013;2:43­-51 (Ukr.).

Chahoud J, Mrad J, Semaan A, Asmar R. Prevalence of diabetes mellitus among patients with essential arterial hypertension. J Med Liban. 2015;63 (2):74­-80.

Chan M. Global report of diabetes. World Health Organization Library. 2016:4­88.
© Український терапевтичний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020