Особливості лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу

Автор(и)

  • L. V. Zhuravlyova Харківський національний медичний університет, Україна
  • Т. S. Butova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
  • V. O. Shevchenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2018-2-87

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 2 типу, антигіпертензивна терапія

Анотація

На сьогодні більш ніж у половини хворих на цукровий діабет 2 типу встановлена артеріальна гіпертензія. Наявність коморбідних захворювань вимагає оптимального підходу в лікуванні. У статті представлено огляд сучасних рекомендацій щодо лікування артеріальної гіпертензії при захворюванні на цукровий діабет 2 типу.

Біографії авторів

L. V. Zhuravlyova, Харківський національний медичний університет

д. мед. н., проф., зав. кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології
Л. В. Журавльова

Т. S. Butova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Т. С. Бутова

V. O. Shevchenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

В. О. Шевченко

Посилання

Amerikanskaya diabeticheskaya assotsiatsiya. Standarty medi­tsinskoi pomoshchi pri sakharnom diabete ­ 2018. Pochki; 2018.1 (Rus.). http://dx.doi.org/10.22141/2307­1257.7.1.2018.122219.

Bіlovol OM, Shalіmova AS, Kochuyeva MM. Komorbіdnіst gіpertonіchnoi khvorobi ta tsukrovogo dіabetu 2 tipu ­ aktualna problema suchasnoi meditsini. Ukr ter zhurn. 2014;1:11-­17 (Ukr.).

Volkov VS, Rudenko EV, Rokkina SA, Poselyugina OB. K patogenezu arterialnoi gipertonii pri sakharnom diabete 2 tipa. Sakhar diabet. 2011;2:53-­55 (Rus.).

Dzhakubekova AU, Kazymbekov KR. Sovremennoe sostoyanie problemy priverzhennosti patsienta lecheniyu (obzor). Vestnik KGMA im IK Akhunbaeva. 2012;4:42­-47 (Ukr).

Mankovskii BN. Novoe v standartakh ADA­2018 po diagnostike i lecheniyu sakharnogo diabeta. Zdorov’ya Ukraini. Tematichnii nomer «Dіabetologіya, Tireoidologіya, Metabolіchnі rozladi». 2017;4(40) (Rus.). http://health­ua.com/article/33353­novoe­v­standartah­ADA2018­po­diagnostike­i­lecheniyu­saharnogo­diabeta.

Robocha grupa z arterіalnoi gіpertenzіi Ukrainskoi asotsіatsіi kardіologіv. Arterіalna gіpertenzіya. Onovlena ta adaptovana klіnіchna nastanova, zasnovana na dokazakh (2012 rіk). Arterіalna gіpertenzіya. 2012;1(21):96­-152 (Ukr.).

Svіshchenko EP, Bagrіi AE. Rekomendatsіi Ukrainskoi asotsіatsіi kardіologіv z profіlaktiki ta lіkuvannya arterіalnoi gіpertenzіi: Posіbnik do Natsіonalnoї programi profіlaktiki і lіkuvannya arterіalnoi gіpertenzіi (4­e vid.). K. NNTs Іnsti­tut kardіologії Ukraini іm. MD Strazheska; 2012:53 (Ukr.).

Unіfіkovanii klіnіchnii protokol pervinnoi ta vtorinnoi (spetsіalіzovano]) medichno] dopomogi. Tsukrovii dіabet 2 tipu [Іnternet]. K. Nakaz MOZ N 1118 vіd 21.12.2012. 2012. Dostupno: www.moz.gov.ua/docfiles/dod1118_2_2012.pdf (Ukr.).

Unіfіkovanii klіnіchnii protokol pervinnoi, ekstrenoi ta vtorinnoi (spetsіalіzovanoi) medichnoi dopomogi. Arterіalna gіpertenzіya. Nakaz MOZ N 384 vіd 24.05.2012. Praktikuyuchii lіkar. 2013;2:43­-51 (Ukr.).

Chahoud J, Mrad J, Semaan A, Asmar R. Prevalence of diabetes mellitus among patients with essential arterial hypertension. J Med Liban. 2015;63 (2):74­-80.

Chan M. Global report of diabetes. World Health Organization Library. 2016:4­88.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-20

Номер

Розділ

Огляди