Цитокіндетерміновані механізми патоморфологічної реалізації гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі автоімунного тиреоїдиту в осіб молодого віку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2024-1-29

Ключові слова:

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, автоімунний тиреоїдит, прозапальні цитокіни, патоморфологія, молоді особи

Анотація

Мета — вивчити особливості прозапального цитокінового статусу та патоморфологічної реалізації гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) на тлі автоімунного тиреоїдиту (АІТ) в осіб молодого віку.

Матеріали та методи. Обстежено 120 хворих на ГЕРХ та АІТ і 45 осіб з ГЕРХ. Контрольну групу створено з 20 практично здорових добровольців аналогічного віку, статі та соціального статусу. Усім хворим проведено езофагогастродуодено­скопію, гістологічне дослідження, порівняльну морфометрію слизової оболонки стравоходу, визначення вмісту прозапальних цитокінів (інтерлейкіну‑1β (IЛ‑1β), IЛ‑18, фактора некрозу пухлини α (ФНП‑α)).

Результати. Частота ерозивної ГЕРХ у групах пацієнтів статистично значущо не відрізнялася. Аналіз структури ерозивних форм ГЕРХ виявив статистично значущу різницю за розподілом за ступенями езофагіту. Установлено переважання його тяжчих форм у хворих із коморбідною патологією. Гістологічне дослідження виявило, що у пацієнтів із неерозивною ГЕРХ та АІТ усі морфометричні показники статистично значущо відрізнялися від таких у групі ГЕРХ: загальна товщина епітелію — (319,3±9,1) та (286,1±8,2) мкм відповідно (р <0,01), товщина базального шару епітелію — (79,6±3,2) і (49,7±2,1) мкм (р <0,01), висота сполучнотканинних сосочків — (224,8±7,3) та (172,7±4,6) мкм (р <0,01), міжклітинний простір — (1,55±0,11) і (1,12±0,09) мкм (p <0,01). Наявність супутнього АІТ асоціювалася зі статистично значущим збільшенням виразності гіперплазії базального шару епітелію, подовженням сосочків та лейкоцитарною інфільтрацією. Коморбідність ГЕРХ та АІТ у молодих осіб пов’язана зі статистично значущим підвищенням вмісту прозапальних цитокінів у сироватці крові порівняно з ізольованою ГЕРХ: ІЛ‑1β — 29,6 та 17,7 пг/мл (p <0,01), ІЛ‑18 — 1763,4 і 614,6 пг/мл (p <0,01), ФНП‑α — 7,6 та 5,2 пг/мл (p <0,01). Кореляційний аналіз виявив прямо пропорційний зв’язок між вмістом цитокінів та експресивністю деяких морфометричних показників слизової оболонки стравоходу.

Висновки. Коморбідність ГЕРХ та еутиреоїдного АІТ у студентській популяції супроводжувалася статистично значущим підсиленням езофагіту порівняно з ізольованою ГЕРХ. Наявність супутнього АІТ у хворих на неерозивну ГЕРХ призводить до статистично значущого збільшення ступеня гіперплазії базального шару епітелію, подовження сполучнотканинних сосочків і поліморфноклітинної запальної інфільтрації порівняно з ізольованою ГЕРХ. Ці зміни прямо пропорційно корелюють із концентрацією IЛ‑1β, IЛ‑18 і ФНП‑α.

 

Біографії авторів

Н. М. Железнякова, Харківський національний медичний університет

д. мед. н., проф., зав. кафедри внутрішньої медицини №1

Т. В. Бочарова, Харківський міжнародний медичний університет

к. мед. н., доцент, доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін

Л. М. Пасієшвілі, Харківський національний медичний університет

д. мед. н., проф., зав. кафедри загальної практики — сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Т. М. Пасієшвілі, Медичний центр «Селлі Лімітед», Харків

д. мед. н., доцент, лікар

Посилання

Ang D, Lee YY, Clarke JO, et al. Diagnosis of gastroesophageal reflux: an update on current and emerging modalities. Ann N Y Acad Sci. 2020;1481(1):154-69. http://doi.org/10.1111/nyas.14369.

Bai P, Bano S, Kumar S, et al. Gastroesophageal reflux disease in the young population and its correlation with anxiety and depression. Cureus. 2021 May 28;13(5):e15289. http://doi.org/10.7759/cureus.15289. PMID: 34194886; PMCID: PMC8236209.

Baklola M, Terra M, Badr A, et al. Prevalence of gastro-oesophageal reflux disease, and its associated risk factors among medical students: a nation-based cross-sectional study. BMC Gastroenterol. 2023 Aug 7;23(1):269. http://doi.org/10.1186/s12876-023-02899-w. PMID: 37550667; PMCID: PMC10405472.

Ergun P, Kipcak S, Gunel NS, Bor S, Sozmen EY. Roles of cytokines in pathological and physiological gastroesophageal reflux exposure. J Neurogastroenterol Motil. Published online November 14, 2023. http://doi.org/10.5056/jnm22186.

Gargin V, Radutny R, Titova G, et al. Application of the computer vision system for evaluation of pathomorphological images. 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2020 — Proceedings; 2020. P. 469-473. http://doi.org/10.1109/ELNANO50318.2020.9088898.

Hemdi M, Kabli A, Alhazmi K, Bakry S, Bakry S. The prevalence of gastroesophageal reflux disease among health specialist students in Makkah, Saudi Arabia: Prevalence of GERD among University students. SMHJ [Internet]. 2022 Apr. 3;2(1):1-6. Available from: https://www.smh-j.com/smhj/article/view/22.

Hungin APS, Molloy-Bland M, Scarpignato C. Revisiting Montreal: New insights into symptoms and their causes, and implications for the future of GERD. Am J Gastroenterol. 2019;114(3):414-21. http://doi.org/10.1038/s41395-018-0287-1.

Jung HK, Tae CH, Song KH, Kang SJ, Park JK, Gong EJ, Shin JE, Lim HC, Lee SK, Jung DH, Choi YJ, Seo SI, Kim JS, Lee JM, Kim BJ, Kang SH, Park CH, Choi SC, Kwon JG, Park KS, Park MI, Lee TH, Kim SY, Cho YS, Lee HH, Jung KW, Kim DH, Moon HS, Miwa H, Chen CL, Gonlachanvit S, Ghoshal UC, Wu JCY, Siah KTH, Hou X, Oshima T, Choi MY, Lee KJ; Korean Society of Neurogastroenterology and Motility. 2020 Seoul Consensus on the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. J Neurogastroenterol Motil. 2021 Oct 30;27(4):453-81. http://doi.org/10.5056/jnm21077. PMID: 34642267; PMCID: PMC8521465.

Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, Greer KB, Yadlapati R, Spechler SJ. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol. 2022 Jan 1;117(1):27-56. http://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001538. PMID: 34807007; PMCID: PMC8754510.

Khokhar D, Marella S, Idelman G, Chang JW, Chehade M, Hogan SP. Eosinophilic esophagitis: Immune mechanisms and therapeutic targets. Clin Exp Allergy. 2022 Oct;52(10):1142-56. http://doi.org/10.1111/cea.14196. Epub 2022 Jul 19. PMID: 35778876; PMCID: PMC9547832.

Mastracci L, Grillo F, Parente P, et al. Gastro-esophageal reflux disease and Barrett’s esophagus: an overview with an histologic diagnostic approach. Pathologica. 2020 Sep;112(3):117-27. http://doi.org/10.32074/1591-951X-162. PMID: 33179616; PMCID: PMC7931578.

Orlando LA, Orlando RC. Dilated intercellular spaces as a marker of GERD. Curr Gastroenterol Rep. 2009;11(3):190-4. http://doi.org/10.1007/s11894-009-0030-6.

Otayf B, Dallak F, Alomaish A, Qadri A, Moafa R, Gosadi I, Alhazmi AH. Prevalence and risk factors of gastroesophageal reflux among Jazan University students, Saudi Arabia: A cross-sectional study. Cureus. 2022 Feb 22;14(2):e22500. http://doi.org/10.7759/cureus.22500. PMID: 35371699; PMCID: PMC8946932.

Parfitt JR, Gregor JC, Suskin NG, Jawa HA, Driman DK. Eosinophilic esophagitis in adults: distinguishing features from gastroesophageal reflux disease: a study of 41 patients. Mod Pathol. 2006;19(1):90-6. http://doi.org/10.1038/modpathol.3800498.

Pentiuk S, Putnam PE, Collins MH, Rothenberg ME. Dissociation between symptoms and histological severity in pediatric eosinophilic esophagitis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009;48(2):152-60. http://doi.org/10.1097/MPG.0b013e31817f0197.

Rothenberg ME. Eosinophilic gastrointestinal disorders (EGID). J Allergy Clin Immunol. 2004;113(1):11-29. http://doi.org/10.1016/j.jaci.2003.10.047.

Savarino E, Zentilin P, Mastracci L, et al. Microscopic esophagitis distinguishes patients with non-erosive reflux disease from those with functional heartburn. J Gastroenterol. 2013;48(4):473-82. http://doi.org/10.1007/s00535-012-0672-2.

Souza RF, Bayeh L, Spechler SJ, Tambar UK, Bruick RK. A new paradigm for GERD pathogenesis. Not acid injury, but cytokine-mediated inflammation driven by HIF-2α: a potential role for targeting HIF-2α to prevent and treat reflux esophagitis. Curr Opin Pharmacol. 2017;37:93-9. http://doi.org/10.1016/j.coph.2017.10.004.

Souza RF, Huo X, Mittal V, et al. Gastroesophageal reflux might cause esophagitis through a cytokine-mediated mechanism rather than caustic acid injury. Gastroenterology. 2009;137(5):1776-84. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2009.07.055.

Ustaoglu A, Nguyen A, Spechler S, Sifrim D, Souza R, Woodland P. Mucosal pathogenesis in gastro-esophageal reflux disease. Neurogastroenterology & Motility. 2020;32:e14022. https://doi.org/10.1111/nmo.14022.

van Malenstein H, Farré R, Sifrim D. Esophageal dilated intercellular spaces (DIS) and nonerosive reflux disease. Am J Gastroenterol. 2008;103(4):1021-8. http://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2007.01688.x.

Vieth M, Mastracci L, Vakil N, et al. Epithelial thickness is a marker of gastroesophageal reflux disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016;14(11):1544-51.e1. http://doi.org/10.1016/j.cgh.2016.06.018.

Zavala-Solares MR, Fonseca-Camarillo G, Valdovinos M, et al. Gene expression profiling of inflammatory cytokines in esophageal biopsies of different phenotypes of gastroesophageal reflux disease: a cross-sectional study. BMC Gastroenterol. 2021 May 3;21(1):201. http://doi.org/10.1186/s12876-021-01707-7. PMID: 33941087; PMCID: PMC8094498.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-31

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження