Асоціація rs 1799983 поліморфізму гена eNOS з дисліпідемією та ефективністю застосування аторвастатину для корекції порушень ліпідного обміну у хворих на діабетичну нефропатію та гіпертонічну хворобу

Автор(и)

  • В. А. Чернишов ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0001-6189-4595
  • А. О. Несен ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-0834-0216
  • П. С. Семенових ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна http://orcid.org/0000-0003-0475-8524

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2023-3-20

Ключові слова:

діабетична хвороба нирок, дисліпідемія, аторвастатин, ендотеліальна синтаза оксиду азоту, поліморфізм гена

Анотація

Мета — пошук асоціації поліморфізму rs 1799983 гена eNOS із дисліпідемією та ефективністю застосування аторвастатину для корекції порушень ліпідного обміну у хворих на діабетичну нефропатію (ДН) і гіпертонічну хворобу (ГХ).

Матеріали та методи. Дослідження виконано в клінічному відділенні артеріальних гіпертензій і захворювань нирок ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України». Проведено клінічне обстеження 89 пацієнтів (43 (48,3%) жінки і 46 (51,7%) чоловіків) з ДН II—IV стадії та ГХ II—III стадії віком від 34 до 78 років (середній вік — (57,11±1,89) року)), у яких за допомогою полімеразної ланцюгової реакції досліджено поліморфізм rs1799983 гена eNOS (G894T). Генотип GG виявлено у 29 (32,6%) пацієнтів, генотип GT — у 33 (37,1%), генотип TT — у 27 (30,3%). У всіх залучених у дослідження осіб імуноферментним методом визначали вміст у сироватці крові загального холестерину (ЗХС), холестерину (ХС) ліпопротеїдів високої густини (ЛПВГ) і тригліцеридів (ТГ). Вміст ХС у складі ліпопротеїдів дуже низької та низької густини (ЛПДНГ, ЛПНГ), ХС не‑ЛПВГ і коефіцієнт атерогенності розраховували за відомими формулами. Усім пацієнтам для корекції порушень ліпідного обміну призначали аторвастатин у дозі 10—20 мг/добу (середня доза — (16,7±0,91) мг/добу). Тривалість спостереження становила 24 тиж.

Результати. Поліморфізм rs1799983 гена eNOS у хворих на ДН і ГХ асоціюється з показниками ліпідного спектра крові, що характеризують фенотип діабетичної дисліпідемії з властивими їй порушеннями в системах зворотного транспорту ХС і ліпопротеїдліполізу ТГ‑вмісних ЛПДНГ. Домінантний алель G асоціюється з меншою виразністю цих порушень, ніж рецесивний алель Т. Гомозиготність за алелем G (генотип GG) у пацієнтів з ДН і ГХ асоціюється з порушеннями в системі ліпопротеїдліполізу ТГ‑вмісних ЛПДНГ, а поява в генотипі алеля Т (генотипи GT і ТТ) робить додатковий негативний внесок у стан ліпідного обміну та ліпідотранспортних систем: у хворих із генотипом GT, окрім порушень у системі ліпопротеїдліполізу ТГ‑вмісних ЛПДНГ додатково порушується зворотний транспорт ХС, а у пацієнтів з генотипом ТТ має місце порушений стан систем прямого, зворотного транспорту ХС та ліпопротеїдліполізу. Дослідження гіполіпідемічних ефектів аторвастатину залежно від генотипу за поліморфізмом rs1799983 гена eNOS свідчить, що при генотипі GG реалізується переважно гіпохолестеринемічний ефект аторвастатину, тоді як при генотипах з алелем Т (GT і TT) спостерігається зниження гіпохолестеринемічної дії препарату на тлі виразного гіпотригліцеридемічного ефекту і підвищення сироваткового вмісту ХС ЛПВГ.

Висновки. У хворих на ДН і ГХ поліморфізм rs1799983 гена eNOS (G894T) асоціюється з діабетичною дисліпідемією, при цьому рецесивний алель Т асоціюється з виразнішим її фенотипом порівняно з домінантним алелем G. Виразний гіпохолестеринемічний ефект аторвастатину реалізується за наявності в генотипі алеля G (генотип GG), а наявність у генотипі алеля Т (генотипи GT і TT) — зі зниженням гіпохолестеринемічної дії препарату.

 

Біографії авторів

В. А. Чернишов, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., пров. наук. співр. відділу профілактики і лікування хвороб нирок при коморбідних станах

А. О. Несен, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

д. мед. н., зав. відділу профілактики і лікування хвороб нирок при коморбідних станах

П. С. Семенових, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків

к. мед. н., ст. наук. співр. відділу профілактики і лікування хвороб нирок при коморбідних станах

Посилання

Abdullah S, Jarrar Y, Alhawari H, et al. The influence of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) genetic polymorphisms on cholesterol blood levels among type 2 diabetic patients on atorvastatin therapy. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2021;21 (2):352-9. http://doi.org/10.2174/1871530320666200621174858.

Abumrad NA, Cabodevilla AG, Samovski D, Pietka T, Basu D, Goldberg IJ. Endothelial Cell Receptors in Tissue Lipid Uptake and Metabolism. Circ Res. 2021 Feb 5;128(3):433-450. http://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.120.318003. Epub 2021 Feb 4. PMID: 33539224; PMCID: PMC7959116.

Alrefai AA, Habib MSE-din, Yaseen RI, et al. Association of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene G894T polymorphism with hypertension risk and complications. Mol Cell Biochem. 2016;421 (1-2):103-10. http://doi.org/10.1007/s11010-016-2790-2.

Berberich AJ, Hegele RA. A modern approach to dyslipidemia. Endocrine Reviews. 2022;43 (4):611-53. https://doi.org/10.1210/endrev/bnab037.

Campedelli FL, Silva KSF, Rodrigues DA, et al. Polymorphism of the gene eNOS G894T (Glu298Asp) in symptomatic patients with atherosclerosis. Genet Mol Res. 2017;16 (2):29550. http://doi.org/10.4238/gmr16029550.

Cozma A, Fodor A, Orasan OH, Vulturar R, Samplelean D, Negrean V, Muresan C, Suharoschi R, Sitar-Taut A. Pharmacogenetic Implications of eNOS Polymorphisms (Glu298Asp, T786C, 4b/4a) in Cardiovascular Drug Therapy. In Vivo. 2019 Jul-Aug;33(4):1051-1058. http://doi.org/10.21873/invivo.11573. PMID: 31280192; PMCID: PMC6689342.

Darwin E, Elfi EF, Decroli E, Elvira D. The relationship between endothelial nitric oxide synthase with dyslipidemia in coronary heart disease. Open Access Maced. Sci. 2020;8 (Suppl. A):537-42. https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/4510.

ESC/EAS 2019 Guidelines for the management of dyslipidemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. The Task Force for the management of dyslipidemias of the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2020;41:111-88. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455.

Geng Q, Ren J, Song J, Li S, Chen H. Meta-analysis of the effect of statins on renal function. Am J Cardiol. 2014 Aug 15;114(4):562-70. http://doi.org/10.1016/j.amjcard.2014.05.033. Epub 2014 Jun 6. PMID: 25001155.

Gorabi AM, Kiaie N, Hajighasemi S, Banach M, Penson PE, Jamialahmadi T, Sahebkar A. Statin-Induced Nitric Oxide Signaling: Mechanisms and Therapeutic Implications. J Clin Med. 2019 Nov 22;8(12):2051. http://doi.org/10.3390/jcm8122051. PMID: 31766595; PMCID: PMC6947613.

Hodkinson A, Tsimpida D, Kontopantelis E, et al. Comparative effectiveness of statins on non-high density lipoprotein cholesterol in people with diabetes and at risk of cardiovascular disease: systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2022;376:e067731. http://dx.doi.org/10.1136/bmj-2021-067731.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2020 Oct;98(4S):S1-S115. http://doi.org/10.1016/j.kint.2020.06.019. PMID: 32998798.

Khoury CC, Chen S, Ziyadeh FN. Pathophysiology of diabetic nephropathy. In Chronic Renal Disease. Academic Press; 2020. P. 279-296. URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815876-0.00019-X.

Kumari A, Kristensen KK, Ploug M, Winther AM. The importance of lipoprotein lipase regulation in atherosclerosis. Biomedicines. 2021;9:782. https://doi.org/10.3390/biomedicines9070782.

Luo Z, Jia A, Lu Z, et al. Associations of the NOS3 rs 1799983 polymorphism with circulating nitric oxide and lipid levels: a systematic review and meta-analysis. Postgrad Med J. 2019;95 (1125):361-71. http://doi.org/10.1136/postgradmedj-2019-136396.

Martin-Timon I, Sevillano-Collantes C, Garcia-Dominguez M, et al. Update on the management of diabetic dyslipidemia. EMJ Diabet. 2018;6 (1):53-61. https://doi.org/10.33590/emjdiabet/10312768.

Pi X, Xie L, Patterson C. Emerging roles of vascular endothelium in metabolic homeostasis. Circ Res. 2018;123 (4):477-94. http://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313237.

Sadati SM, Radfar M, Hamidi AK, Abdollahi M, Qorbani M, Esfahani EN, Amoli MM. Association Between the Polymorphism of Glu298Asp in Exon 7 of the eNOS Gene With Foot Ulcer and Oxidative Stress in Adult Patients With Type 2 Diabetes. Can J Diabetes. 2018 Feb;42(1):18-22. http://doi.org/10.1016/j.jcjd.2017.03.001. Epub 2017 May 10. PMID: 28499789.

Yu JE, Han SY, Wolfson B, Zhou Q. The role of endothelial lipase in lipid metabolism, inflammation, and cancer. Histol Histopathol. 2018;33 (1):1-10. http://doi.org/10.14670/HH-11-905.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-05

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження