Чинники ризику розвитку метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію

Автор(и)

  • Л. В. Журавльова Харківський національний медичний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-0051-3530
  • О. В. Пивоваров Харківський національний медичний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2022-3-61

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 2 типу, метаболічні порушення

Анотація

Метою дослідження було проаналізувати наукові публікації, що містять новітні дані досліджень розвитку метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ). Для систематизації даних щодо чинників ризику розвитку метаболічних порушень у хворих на АГ проаналізовано інформацію із відкритих баз даних PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar та інші матеріали українських і зарубіжних вчених. Проведено огляд оцінки ризику комбінованих станів у різних країнах. Розглянуто контрольні заходи щодо запобігання розвитку ускладнень у хворих із поєднанням гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу. Наголошено на важливості раннього виявлення метаболічних порушень у хворих на АГ, що сприятиме зниженню ризику ускладнень. Установлено, що значна поширеність поєднаного перебігу АГ і цукрового діабету 2 типу зумовлює необхідність своєчасного виявлення та корекції коморбідної патології.

Постійний моніторинг наявності чинників ризику метаболічних порушень у хворих на АГ у популяції населення сприяє виявленню пацієнтів, які потребують уваги для досягнення позитивних результатів та профілактики виникнення ускладнень. Поширеність цукрового діабету 2 типу і розвиток асоційованих хвороб становлять найбільший виклик охороні здоров’я у світі, що доведено дослідженнями в різних країнах. Підтверджено тісні взаємозв’язки між показниками ліпідного та вуглеводного обміну, що свідчать про необхідність комплексного патогенетичного підходу до лікування пацієнтів з АГ. Останніми роками коморбідність є значним економічним і медико‑соціальним тягарем для суспільства, тому дослідження чинників розвитку метаболічних порушень у хворих на АГ створює підґрунтя для розробки спеціальних методів їх профілактики та лікування.

 

Біографії авторів

Л. В. Журавльова, Харківський національний медичний університет

д. мед. н., проф., зав. кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

О. В. Пивоваров, Харківський національний медичний університет

-

Посилання

Biletskyi S. V., Boiko V. V., Kazantseva T. V. ta in. Metabolichni porushennia u khvorykh na hipertonichnu khvorobu III stadii u poiednanni z ishemichnoiu khvoroboiu sertsia ta yikh korektsiia kvertsetynom i arhininom hidrokhlorydom. Bukovyn med visn. 2019;1:10-17. https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIII.1.89.2019.2 [in Ukrainian].

Boiko V. V., Biletskyi S. V., Kazantseva T. V. ta in. Metabolichni efekty korvitynu i tivortinu u khvorykh na hipertonichnu khvorobu v poiednanni zi stabilnoiu ishemichnoiu khvoroboiu sertsia ta tsukrovym diabetom 2 typu. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny. 2018;1:50-54. https://doi.org/ 10.11603/1811-2471.2018.v0.i1.8472 [in Ukrainian].

Vysnovok upovnovazhenoho orhanu z derzhavnoi otsinky medychnykh tekhnolohii za skorochenoiu protseduroiu. URL: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/vysnovok-upovnovazhenogo-organu-z-derzhavnoi%CC%88-oczinky-medychnyh-tehnologij-za-skorochenoyu-proczeduroyu-dapagliflozyn.pdf [in Ukrainian].

Zhuravlova L. V., Pyvovarov O. V. Rol insulinopodibnoho chynnyka rostu 1 u prohnozuvanni metabolichnykh porushen u khvorykh iz arterialnoiu hipertenziieiu. Liky Ukrainy. 2021;8:38-42. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2021.8 (254).245837 [in Ukrainian].

Kylymchuk V. Suchasni pidkhody do terapii tsukrovoho diabetu 2 typu zghidno z dokazovoiu bazoiu ta mizhnarodnymy nastanovamy. Liky Ukrainy. 2021;6:22-24. URL: http://lu-journal.com.ua/article/view/239650 [in Ukrainian].

Koval S. M. Problemy klasyfikatsii i diahnostyky arterialnoi hipertenzii ta stratyfikatsii ryzyku rozvytku yii uskladnen v svitli Yevropeiskykh rekomendatsii 2018 roku (komentar do rekomendatsii). Arterialna hipertenziia. 2019;1:3-41. http://dx.doi.org/10.22141/2224-1485.1.63.2019.162951 [in Ukrainian].

Koval S. M., Mysnychenko O. V., Snihurska I. O. ta in. Informatyvnist metodu binarnoi lohistychnoi rehresii dlia vyiavlennia naibilsh vahomykh aktyvatoriv produktsii proanhiohennykh chynnykiv u khvorykh na arterialnu hipertenziiu. Informatsiini systemy ta tekhnolohii v medytsyni: zb nauk prats za materialamy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 26-27 lystopada 2020 roku. Kharkiv: Nats. aerokosm. un-t im. M. Ie. Zhukovskoho «Kharkiv. aviats. in-t», 2020:70-72. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33006/2/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%86%D0%A1%D0%9C-2020.pdf#page=70 [in Ukrainian].

Lysunets O. M., Khaniukova I. Ia. Efektyvnist ta bezpeka zastosuvannia irbesartanu pry likuvanni khvorykh ta invalidiv vnaslidok arterialnoi hipertenzii z duzhe vysokym dodatkovym ryzykom / Ukrainskyi derzhavnyi NDI medyko-sotsialnykh problem invalidnosti. URL: https://www.vitamin.com.ua/ua/article/ua/64/ [in Ukrainian].

Mitchenko O. I., Kolesnyk T. V., Romanov V. Iu. ta in. Vyiavlennia vtorynnykh dyslipidemii u osib z «mozhlyvoiu» simeinoiu hiperkholesterynemiieiu v ukrainskii populiatsii. Ukr kardiol zhurn. 2021;28(2):42-49. ISSN 1608-635Kh (Print); 2664-4479 (Online). https://doi.org/10.31928/1608-635X-2021.2.4249 [in Ukrainian].

Musiienko V. A. Prohnozuvannia ryzyku rozvytku tyreoidnoi patolohii u khvorykh na tsukrovyi diabet 2 typu ta makrosudynnykh uskladnen v umovakh komorbidnosti: dys....d-ra filosofii: 222 «Medytsyna» / Ternopilskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni I. Ia. Horbachevskoho MOZ Ukrainy, 2022:180. URL: https://repository.tdmu.edu.ua. handle/123456789/17510 [in Ukrainian].

Pankiv V. I. News of Endocrinology. Mezhdunar эndokrynol zhurn. 2018;14.3:216-218.

Protokol Tsukrovyi diabet. URL: http://www.moz.gov.ua ta http://www. pharma-center.kiev.ua/view/b_smd.

Rekomendatsii ADA (2021): shcho novoho u vedenni patsiientiv iz tsukrovym diabetom? URL: https://health-ua.com/article/63341-rekomendatc-ADA-2021-sho-novogo-uvedenn-patcntv-z-tcukrovim-dabetom.

Sait MOZ Ukrainy z tsukrovoho diabetu URL: https://diabetes-site.phc.org.ua/?fbclid=IwAR0DB5J4-KsvvdnNo7Y7xTuHlkL4vBI-_yi1wydd VXAjieRUXUUpACtE3dE.

Serhiienko V. O., Serhiienko O. O. Tsukrovyi diabet i khronichna sertseva nedostatnist. Mizhnar endokrynol zhurn. 2022;18(1):57-69. URL: http://iej.zaslavsky.com.ua. doi: https://doi.org/10.22141/2224-0721.18.1.2022.1146 [in Ukrainian].

Starchenko T. H., Koval S. M., Yushko K. O. ta in. Formuvannia porushennia rytmu sertsia u khvorykh na arterialnu hipertenziiu z tsukrovym diabetom 2 typu. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2018;1:42-45. http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2018-3-1-145-42-46 [in Ukrainian].

Tronko M. D. Priorytetni pytannia diabetolohii v Ukraini na suchasnomu etapi ta shliakhy yikh vyrishennia / Instytut endokrynolohii ta obminu rechovyn im. V. P. Komisarenka Natsionalnoi akademii medychnykh nauk Ukrainy. URL: http://iem.net.ua/endocrinology_task/ [in Ukrainian].

Tsukrovyi diabet 2-ho typu ta sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia. Chastyna II. Rekomendatsii shchodo likuvannia osnovnykh sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan, yaki perebihaiut u poiednanni z tsukrovym diabetom. Arterialna hipertenziia;14, № 1. 2021:22-30. http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22141/2224-1485.14.1.2021.227397 [in Ukrainian].

Addisu Y. M. Hypertension and related risk factors in type 2 diabetes mellitus (DM) patients in Gaborone City Council (GCC) clinics, Gaborone, Botswana. Afr Health Sci. 2007;7(4):244-245. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/378.

American Diabetes Association. Diabetes Advocacy: Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Diabetes Care. 2018;41 (suppl.. 1):S4–S153.

Bender S. B., McGraw A. P., Jaffe I. Z. et al. Mineralocorticoid receptor-mediated vascular insulin resistance: an early contributor to diabetes-related vascular disease? Diabetes. 2013;62(2):313-319. doi: 10.2337/db12-0905.

Bendersky M., Sánchez R. Hipertensión arterial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 revisión [Arterial hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus]. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba. 2013;70(2):83-90. Spanish. PMID: 24067592.

Cha S. A., Yun J. S., Lim T. S. et al. Severe Hypoglycemia and Cardiovascular or All-Cause Mortality in Patients with Type 2 Diabetes. Diabetes Metab J. 2016;40(3) — P. 202-210. doi: 10.4093/dmj.2016.40.3.202. Epub 2016 Apr 21. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27098504.

Charvát J. Jaký význam má fenomén «maskované» hypertenze u nemocných s diabetes mellitus 2. typu léčených pro setrvalou hypertenzi? [What is the significance of the phenomenon of hypertension in disguise in patients with type 2 diabetes mellitus treated for long-lasting hypertension?]. Vnitr Lek. 2016;62(3):215-217. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27180672.

De Cosmo S., Viazzi F., Piscitelli P. et al. AMD-Annals Study Group Blood pressure status and the incidence of diabetic kidney disease in patients with hypertension and type 2 diabetes.. J Hypertens. 2016;21. [Epub ahead of print]. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27457667.

Hanis C. L., Redline S., Cade B. E. et al. Beyond type 2 diabetes, obesity and hypertension: an axis including sleep apnea, left ventricular hypertrophy, endothelial dysfunction, and aortic stiffness among Mexican Americans in Starr County, Texas. Cardiovasc Diabetol. 2016;15:86. doi: 10.1186/s12933-016-0405-6.

Hollman G., Kristenson M. The prevalence of the metabolic syndrome and its risk factors in a middle-aged Swedish population–mainly a function of overweight? Eur J Cardiovasc Nurs. 2008;7:21-26. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed17586094.

Horr S., Nissen S. Managing hypertension in type 2 diabetes mellitus. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2016;30(3):445-454. doi: 10.1016/j.beem.2016. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27432077.

Kalofoutis C., Piperi C., Kalofoutis A. et al. Type II diabetes mellitus and cardiovascular risk factors: Current therapeutic approaches. Exp Clin Cardiol. 2007;12(1):17-28. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2359621/.

Kim D. I., Yang H. I., Park J. H. et al. The association between resting heart rate and type 2 diabetes and hypertension in Korean adults. Heart. 2016;102 (21):1757-1762. pii: heartjnl-2015-309119. doi: 10.1136/heartjnl-2015-309119. [Epub ahead of print]. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27312000.

Knuuti J., Wijns W., Saraste A. et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020;41(3):407-477. doi: 10.1093/eurheartj/ehz425.

Koteliukh M. Y. A model for predicting late complications of myocardial infarction in patients with type 2 diabetes mellitus. Archives of the Balkan Medical Union. 2022;57(1):36-44. URL: https://umbalk.org/wp-content/uploads/2022/03/05.A-MODEL-FOR-PREDICTING-LATE-COMPLICATIONS.pdf.

Koval S., Snihurska I., Penkova M. et al. Arterial hypertension and diabetes mellitus: questions of optimizing the control of arterial pressure. Hypertension. 2021;N 2.58:9-18. https://doi.org/10.22141/2224-1485.2.58.2018.131061.

Koval S. M., Yushko K. O., Snihurska I. O. et al. Relations of angiotensin- (1-7) with hemodynamic and cardiac structural and functional parameters in patients with hypertension and type 2 diabetes. Arterial Hypertension. 2019;23(3):183-189.

Maciorowska M., Krzesiński P., Gielerak G. et al. Assessment of heart rate variability parameters in the age subgroups of patients with arterial hypertension Ocena parametrów zmienności rytmu serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w podgrupach wyróżnionych pod względem wieku. Pediatria i Medycyna Rodzinna –2020;16(3):280-284. doi: 10.15557/PiMR.2020.0051.URL: http://pimr.pl/artykul.php?a=1554.

McEvoy J. W., Jennings C., Kotseva K. et al. INTERASPIRE: an International Survey of Coronary Patients; Their Cardiometabolic, Renal and Biomarker Status; and the Quality of Preventive Care Delivered in All WHO Regions. Current Cardiology Reports. 2021;23 (10):1-9.

Mohammedi K., Woodward M., Hirakawa Y. et al. Microvascular and macrovascular disease and risk for major peripheral arterial disease in patients with type 2. Diabetes Diabetes Care. 2016;pii:dc160588. [Epub ahead of print]. https://doi.org/10.2337/dc16-0588. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27456835/.

Nargesi A. A., Esteghamati S., Heidari B. et al. Nonlinear relation between pulse pressure and coronary heart disease in patients with type 2 diabetes orhypertension.. J Hypertens. 2016;34(5):974-980. doi: 10.1097/HJH.866. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27027382.

Nibouche W. N., Biad A. Hypertension artérielle au moment du diagnostic du diabète de type 2 de l’adulte. [Arterial hypertension at the time of diagnosis of type 2 diabetes in adults]. Ann Cardiol Angeiol (Paris). 2016;65(3):152-158. https://doi.org/10.1016/j.ancard.2016.04.017. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27234335.

Olamoyegun M., Ibraheem W., Iwuala S. et al. Burden and pattern of micro vascular complications in type 2 diabetes in a tertiary health institution in Nigeria. Afr Health Sci. 2015;15(4):1136-1141. doi: 10.4314/ahs.v15i4.12.

Roth G. A., Mensah G. A., Johnson C. O. et al. Global burden of cardiovascular diseases and risk factors, 1990-2019: update from the GBD 2019 study. Journal of the American College of Cardiology. 2020;76 (25):2982-3021.

Savchenko L. G. et al. Liraglutide exerts an anti-inflammatory action in obese patients with type 2 diabetes. Romanian Journal of Internal Medicine. 2019;57.3:233-240.

Schneider A. L., Kalyani R. R., Golden S., et. al. Diabetes and Prediabetes and Risk of Hospitalization: The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study.. Diabetes Care. 2016;39(5):772-779. doi: 10.2337/dc15-1335. Epub 2016 Mar 7. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26953170.

Sherstyuk L. The role of undifferentiated connective tissue dysplasia in the development of arterial hypertension in patients with 2 type diabetes mellitus. Emergency Medicine. 2021;7.94:65-69. https://doi.org/10.22141/2224-0586.7.94.2018.150823.

Skau J. K., Nordin A. B., Cheah J. C. et al. A complex behavioural change intervention to reduce the risk diabetes and prediabetes in the pre-conception period in Malaysia: study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2016;17(1) — P. 215. doi: 10.1186/s13063-016-1345-x.

Sołtysiak M., Mollin K., Smolarczyk A. et al. Pytania egzaminacyjne-zasady leczenia pozahipotensyjnego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (część I). Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce. 2022;8(1) — P. 44-46.

Stanaway J. D., Afshin A., Gakidou E. et al. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet. 2018;392 (10159) — P. 1923-1994.

Syed M., Shah T. L., Mohamud S.-H.. et al. Hypertension prevalence, awareness, treatment, and control, in male South Asian immigrants in the United Arab Emirates: a cross-sectional study. Published online 2015 May 7. doi: 10.1186/s12872-015-0024-2. URL: https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/25948543/.

Tronko M. D., Kovzun O. I., Sologub N. V. et al. Результати роботи ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. ВП Комісаренка НАМН України» за 2021 рік. Ендокринологія. 2022;27(2):158-186. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2022.27-2.158.

Tykarski A., Filipiak K. J., Januszewicz A. et al. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym—2019 rok. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce. 2019;5(1):1-86. URL: https://journals.viamedica.pl/nadcisnienie_ tetnicze_w_praktyce/article/view/64385.

Westerdahl C. et al. Morbidity and mortality risk among patients with screening-detected severe hypertension in the Malmo Preventive Project. J Hypertens. 2014;32 (12):2378-2384. discussion 2384. doi: 10.1097/HJH.0000000000000343.

Wijkman M., Länne T., Östgren C. J. et al. Diastolic orthostatic hypertension and cardiovascular prognosis in type 2 diabetes: a prospective cohort study. Cardiovasc Diabetol. 2016;N 15:83. doi: 10.1186/s12933-016-0399-0. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27255168.

Zoungas S. et al. for the ADVANCE-ON Collaborative Group Follow-up of Blood-Pressure Lowering and Glucose Control in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2014;371:1392-1406.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Огляди