Особливості гомеостазу цитокератину-18, гідрогену сульфіду, гомоцистеїну та їх роль у механізмах взаємообтяження та прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок 

Автор(и)

  • O.S. Khukhlina ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна
  • A.A. Antoniv ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна
  • Z.Ya. Kotsiubiichuk ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2020-1-24

Ключові слова:

неалкогольна жирова хвороба печінки, хронічна хвороба нирок, цитокератин -18, гідроген сульфід, гомоцистеїн.

Анотація

Мета роботи — встановити роль цитокератину‑18, гомоцистеїну та гідрогену сульфіду у механізмах взаємообтяження та прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) та хронічної хвороби нирок (ХХН) за їх коморбідності у хворих на ожиріння.
Матеріали та методи. Основу дослідження склав матеріал клінічного спостереження за 444 особами, серед яких 354 хворих на НАЖХП. У 84 пацієнтів встановлено НАЖХП та ожиріння І ступеня (1-ша група), у тому числі у 32 — неалкогольний стеатоз печінки (НАСП), а у 52 — неалкогольний стеатогепатит (НАСГ). У 270 хворих на НАЖХП із ожирінням І ступеня встановлено коморбідну ХХН І—ІІІ стадії (2-га група), серед яких у 110 хворих встановлено НАСП, а у 160 хворих — НАСГ. Групи контролю склали 90 хворих на ХХН І—ІІІ стадії із нормальною масою тіла (3-тя група) та 30 практично здорових осіб.
Результати та обговорення. Аналіз інтенсивності апоптозу у хворих на НАСГ, залежно від наявності коморбідної ХХН, вказує на достовірне збільшення вмісту в крові цитокератину‑18 у хворих на НАСГ у 7,2 разу порівняно з практично здоровими особами (р < 0,05), хворих на НАСГ із ХХН — у 7,5 разу (р < 0,05). Водночас показник вмісту в крові цитокератину‑18, який є біохімічним маркером апоптозу гепатоцитів, у хворих на ХХН мав тенденцію до зростання (у 1,3 разу), але зміни не були статистично значущими (р > 0,05).
Дослідження вмісту в крові гомоцистеїну у хворих на НАЖХП показало істотне його зростання, починаючи із стадії НАСГ: вміст гомоцистеїну у крові перевищив дані у практично здорових осіб у 2,0 разу (р < 0,05), що вказує на істотний ризик атерогенезу та істотну загрозу зниження функціонального стану ендотелію. У хворих за коморбідності НАСГ із ХХН вміст гомоцистеїну перевищив дані у практично здорових осіб у 2,7 разу (р < 0,05) з наявністю достовірної різниці між групами (р < 0,05). У хворих на НАСГ було встановлено достовірне зростання вмісту гомоцистеїну в крові, який перевищив показник у практично здорових осіб у 3,3 разу (р < 0,05), а у хворих на НАСГ із ХХН — у 4,7 разу
(р < 0,05) з наявністю достовірної міжгрупової різниці (р < 0,05). Нами було встановлено також достовірне зростання вмісту в крові гомоцистеїну у хворих на ХХН без коморбідності (у 1,2 разу; р < 0,05) з наявністю достовірної міжгрупової різниці (р < 0,05) з групами хворих із коморбідністю з ХХН.
Висновки. При НАСП та стеатогепатиті на тлі ожиріння та ХХН встановлено істотне підвищення вмісту в крові цитокератину‑18, гомоцистеїну та істотний дефіцит гідрогену сульфіду у порівнянні з перебігом без коморбідної патології нирок, які беруть участь у механізмах взаємообтяження та прогресування НАЖХП та ХХН.

Біографії авторів

O.S. Khukhlina, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

О.С. ХухлінаA.A. Antoniv, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

А.А. Антонів

Z.Ya. Kotsiubiichuk, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

З.Я. Коцюбійчук

Посилання

Antoniv AA. Funktsionalnyi rezerv nyrok u khvorykh na khronichnu khvorobu nyrok ta nealkoholnyi steatohepatyt na tli ozhyrinnia, mozhlyvosti terapevtychnoi korektsii. Zhurnal klinichnykh ta eksperymentalnykh medychnykh doslidzhen. 2018;6(4):371-381 (Ukr.).

Akhmedova ShU, Damynova MN, Kadyrova ZS. Rol ozhyrenyia v prohressyrovanyy dyabetycheskoi nefropatyy u bolnykh s sakharnym dyabetom (obzor lyteratury). Mezhdunarodnyi endokrynolohycheskyi zhurnal. 2016;6(78): 87-90 (Rus.).

Babak O, Lapshyna EA. Lechebnaia taktyka u patsyentov s nealkoholnoi zhyrovoi bolezniu pecheny s uchetom urovnia tsytokeratyna 18 v plazme krovy. Suchasna hastroenterol. 2016;2(88):15-20 (Rus.).

Yvanov DD. Nefrolohycheskaia sluzhba v Ukrayne sehodnia: aktualne problemy y perspektyvy. Medychna hazeta «Zdorovia Ukrainy». 2015;23(372):29 (Rus.).

Kolesnyk MO, Holubchykov MV, Saidakova NO, et al. Klasyfikatsiia khvorob sechovoi systemy ta vedennia rehionalnykh ta natsionalnoho reiestriv khvorykh z khronichnoiu khvoroboiu nyrok [metod rekomendatsii MOZ Ukrainy, AMN Ukrainy, Ukrainskyi Tsentr naukovoi medychnoi informatsii i patentno-litsenziinoi roboty]. K, [b v]; 2006:24 (Ukr.).

Kolesnyk MO, Zakon KM, Kulyzkyi MV, et al. Pro zatverdzhennia standartu ta unifikovanykh protokoliv nadannia medychnoi dopomohy zi spetsialno sti „Nefrolohiia” [nakaz MOZ Ukrainy ta NAMN Ukrainy vid 11.05.2011 r], N 280/44. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0280282-11 (Ukr.).

Kolesnikova OV, Potapenko AV, Lavrenko TA. Vikovi ta hormonalno-metabolichni osoblyvosti patsiientiv z nealkoholnoiu zhyrovoiu khvoroboiu pechinky u poiednanni iz subklinichnym hipotireozom. Suchasna hastroenterolohiia. 2018;6(104): 14-20.

Nakaz MOZ Ukrainy vid 6 lystopada 2014 roku N 826 Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry khronichnykh neinfektsiinykh hepatytakh [Normatyvnyi dokument MOZ Ukrainy], N 826. http://consultant.parus.ua/?doc=09CMG0E4A4 (Ukr.).

Fadieienko HD, Kushnir IE, Chernova VM, et al. Nutryhenetychna kharakterystyka khvorykh z nealkoholnoiu zhyrovoiu khvoroboiu pechinky na tli metabolichnoho syndromu. Suchasna hastroenterolohiia. 2018;6(104):7-13 (Ukr.).

Kharchenko NV, Anokhyna HA, Kharchenko VV. Korrektsyia narushenyi funktsyonalnoho sostoianyia pecheny, soderzhanyia lypydov, homotsysteyna v krovy, endotelyalnoi funktsyy y эnerhetycheskoho obmena u bolnykh nealkoholnym steatohepatytom v sochetanyy s hypertonycheskoi bolezniu. Suchasna hastroenterol. 2011;1(57):27-32 (Rus.).

Khukhlina OS, Antoniv AA. Nealkoholna zhyrova khvoroba pechinky ta khronichna khvoroba nyrok: patohenez vzaiemoobtiazhennia, osoblyvosti kliniky, diahnostyky, prohnozuvannia perebihu [monohrafiia]. Chernivtsi. [b v]; 2018: 247 (Ukr.).

Khukhlina OS, Antoniv AA, Mandryk OE, et al. Nealkoholna zhyrova khvoroba pechinky ta komorbidni stany: osoblyvosti patohenezu, kliniky, diahnostyky, likuvannia [monohrafiia]. Chernivtsi: [b v]; 2017:188 (Ukr.).

Zhang S., Pan C., Zhou F, et al. Hydrogen sulfide as a potential therapeutic target in fibrosis. Oxid Med Cell Longev. 2015;2015:593407. doi:10.1155/2015/593407.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-05

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження