DOI: https://doi.org/10.30978/UTJ2019-4-20

Вплив пролактину на результати ехокардіографії та добового мультиканального інтралюмі­наль­­­ного імпеданс-рН-моніторування стравоходу хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в динаміці лікування

O.S. Khukhlina, A.A. Antoniv, V.Yu. Drozd

Анотація


Мета роботи — встановити вплив комплексної терапії з додаванням мельдонію на результати ехокардіографії, добового мультиканального інтралюмінального імпеданс-рН-моніторування (ДМІІ-рН-М) стравоходу та рівень пролактину (ПЛ) сироватки крові у хворих на стабільну стенокардію напруги (ССН) та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) за умов коморбідності.
Матеріали та методи. У дослідження було включено 88 хворих на ССН І—ІІ функ­ціонального класу (ФК) із коморбідною ендоскопічно позитивною ГЕРХ, яких поділили на дві групи: у першій (43 особи) отримували лікування: антиагрегант (клопідогрел), β-адреноблокатор (бісопролол), статин (аторвастатин), пролонгований донатор азоту та нітрогліцерин при нападах стенокардії, інгібітор протонної помпи (рабепразол), прокінетик (домперидон) та антацид за потреби; пацієнти другої групи (45 осіб) отримували базисну терапію ССН та ГЕРХ, за виключенням прокінетиків та донаторів азоту, лише нітрогліцерин за потреби та додатково мельдоній, капсули 500 мг, 2 рази на добу протягом 30 днів. Усім хворим, включеним у дослідження, проводили ехокардіографію, ДМІІ-рН-М стравоходу та визначали рівень ПЛ сироватки крові до та на 30-й день лікування.
Результати та обговорення. ПЛ сироватки крові хворих на ССН із коморбідною ГЕРХ залишається на високому рівні за умови прийому прокінетика й негативно впливає на загальну скоротливу здатність міокарда лівого шлуночка (ЛШ), регрес езофагіту. Підтвердженням є зворотний кореляційний зв’язок (r = –0,73) між рівнем ПЛ сироватки крові та фракцією викиду (ФВ) ЛШ; індексом MNBI (mean nocturnal baseline impedance, середній нічний базальний імпеданс) r = –0,71 у першій групі та r = –0,7 у другій. На тлі корекції базисної терапії ССН та ГЕРХ із відміною прийому прокінетика та додатковим призначенням мельдонію ми спостерігали статистично достовірне (р < 0,05) зниження рівня ПЛ (OR = 3,9609; 95 % ДІ 1,1761—13,3398; р < 0,0263), зменшення загальної кількості рефлюксів за добу (OR = 14,1; 95 % ДІ 4,9739—40,2144; p < 0,0001) (р < 0,05), зростання індексів PSPW (postreflux swallow-induced peristaltic wave; пострефлюксна хви­ля, індукована ковтком) (OR = 3,9; 95 % ДІ 1,5845—9,4767; р < 0,003) (р < 0,05); MNBI (р < 0,05) та ФВ ЛШ (OR = 4,2; 95 % ДІ 1,4802—12,2029; р = 0,0072) (р < 0,05) порівняно з першою групою.
Висновки. Отже, корекція базисної терапії ССН та ГЕРХ із відміною прийому прокінетика та додатковим застосуванням мельдонію призводить до зниження рівня пролактину сироватки крові, рівень якого перебуває у тісній кореляційній залежності з основними показниками ЕхоКГ та ДМІІ-рН-М, що проявляється у посиленні загальної скоротливої здатності міокарда лівого шлуночка, нижнього стравохідного сфінктера, підвищенні кінетичної функції стравоходу та покращенні регенераторних можливостей його слизової оболонки.

Ключові слова


стабільна стенокардія напруги; гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; пролактин; ехокардіографія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhuravl’ova LV, Jankevich OO. Zastosuvannja standartnogo protokolu transtorakal’noi ehokardіografіi v klіnіchnіj prakticі. Serce і sudini. 2019;2:73­81 (Ukr.). doi:10.30978/HV2019­2­73.

Nakaz MOZ Ukrajiny N 152 vid 02.03.2016 «Unifikovanyj klinichnyj protokol pervynnoji, vtorynnoji (specializovanoji), tretynnoji (vysokospecializovanoji) medychnoji dopomoghy. Stabiljna ishemichna khvoroba sercja»; [internet]. 2016; [cytovano 09.09.2018 r.] (Ukr.). https://goo.gl/1LEB1X.

Nakaz MOZ Ukrajiny N 943 vid 31.10.2013 «Unifikovanyj klinichnyj protokol pervynnoji, vtorynnoji (specializovanoji) medychnoji dopomoghy ghastroezofaghealjna refljuksna khvoroba» [internet]; [cytovano 09.09.2018 r.] (Ukr.). https://goo.gl/mh7b59.

Prihodko VJu, Moreva DJu. Osoblivostі perebіgu gastro­ezofagealnoi refljuksnoi hvorobi u lіtnіh ljudej. Probl starenija i dolgoletija. 2015;1:58­77 (Ukr.).

Rozhkova NI, Podzolkova NM, Ovsjannikova TV. O roli prolaktina v geneze zabolevanij molochnyh zheljoz. Status Praesens. 2016;4(33):1­9 (Rus.).

Storonova OA, Paraskevova AV i dr. Vzaimosvjaz’ srednego nochnogo bazal’nogo impedansa i procenta vremeni rN < 4, ego znachenie v prognoze razvitija jerozivnyh porazhenij pishhevoda u bol’nyh GERB. RZhGGK. 2018;5:10. doi:10.18370/2309­4117.2016.30.8­18 (Rus.).

Tron’ko M.D., Antipkіn Ju.G., Kamіns’kij V.V., Tatarchuk T.F. Nacіonal’nij konsensus shhodo vedennja pacіentіv іz gіperprolaktinemіeju. Reproduktivna endokrinologіja [Іnternet]. 2016 [Citovano 09.09.2019];4(30):1­16 (Ukr.).

Holmatova KK, Grzhibovskij AM. Primenenie issledovanij «sluchaj­kontrol›» v medicine i obshhestvennom zdravoohranenii. Jekologija cheloveka. 2016;8:53­60 (Rus.).

Huhlіna OS, Drozd VJu, Antonіv AA, Roshhuk OІ. Vpliv prolaktinu na ADF­іndukovanu agregacіju trombocitіv u hvorih na stabіl’nu stenokardіju naprugi ta gastroezofageal’nu refljuksnu hvorobu. Ukr ter zhurn. 2019;3:40­45.

Huhlіna OS, Drozd VJu, Antonіv AA, Roshhuk OІ. Dinamіka rezul’tatіv dobovogo mul’tikanal’nogo іntraljumіnal’nogo іmpe­dans­rN­monіtoruvannja stravohodu hvorih na stabіl’nu stenokar­dіju napruzhennja ta gastroezofageal’nu refljuksnu hvorobu na tlі korekcіi bazisnoi terapіi. Suchasna gastroenterologіja. 2019;3(107):7­12. doi:10.30978/MG 2019­3­7 (Ukr.).

Jebzeeva EJu. Ishemicheskaja bolezn serdca ili maska. RMZh. 2015;5:298­9 (Rus.).

Jusupova AO, Kozhevnikova MV, Belenkov JuN, Privalova EV. Komorbidnaja patologija: ishemicheskaja bolezn’ serdca i gastrojezofageal’naja refljuksnaja bolezn’. Klinicheskaja medicina. 2017;95(4):293­301. doi:10.18821/ 0023­2149­2017­95­4­293­301 (Rus.).

Chen CH, Lin CL, Kao CH. Association between gastro­esophageal reflux disease and coronary heart disease: A natio­nwide populationbased analysis. Medicine (Baltimore). 2016;95(27):e4089.

Cully JA, Johnson M, Moffett ML, et al. Depression and anxiety in ambulatory patients with heart failure. Psychosomatics. 2009;50(6):592­598. doi:10.1176/appi.psy.50.6.592.

Dekker RL, Lennie TA, Doering LV, et al. Coexisting anxiety and depressive symptoms in patients with heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs. 2014;13(2):168­176. doi:10.1177/1474515113519520.

DeMeester TR, Wang CI, Wernly JA, et al. Technique, indications, and clinical use of 24 hour esophageal pH. J Thorac Cardiovasc Surg. 1980;79(5):656­670.

European Medicines Agency. PRAC recommends restricting use of domperidone. EMA 2014. Mar.07; [updated 2014 March 07; cited 2019 Feb 20]. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/news/prac­recommends­restricting­use­domperidone.

Feigenbaum H. Echocadiography. 5th еd. Philadelphia. Lea & Febiger; 1994:696.

Frazzoni M, de Bortoli N, Frazzoni L, et al. Impedance-­pH Monitoring for Diagnosis of Reflux Disease: New Perspectives. Dig Dis Sci. 2017;62(8):1881­1889.

Galderisi M, Cosyns B, Edvardsen T, et al. Standardization of adult transthoracic echocardiography reporting in agreement with recent chamber quantification, diastolic function, and heart valve disease recommendations: an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imag. 2017;18:1301­1310.

Gesualdo M, Scicchitano P, Carbonara S. The association between cardiac and gastrointestinal disorders: causal or casuallink?. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2016;17(5):330­338.

Gonzalez C, Rosas-­Hernandez H, Jurado-­Manzano B, еt al. The prolactin family hormones regulate vascular tone through NO and prostacyclin production in isolated rat aortic rings. Acta Pharmacol Sin. 2015;36(5):572­586. doi:10.1038/aps.2014.159.

Gyawali CP, Kahrilas PJ, Savarino E, et al. Modern diagnosis of GERD: the Lyon Consensus. Gut. 2018;67:1351­1362.

Hoffmann U. Association Between Prolactin and Incidence of Cardiovascular Risk Factors in the Framingham Heart Study. J Am Heart Assoc. 2016;5(2):e002640. doi:10.1161/JAHA.115.002640.

Medic­-Stojanoska M, Icin T, Pletikosic I, et al. Risk factors for accelerated atherosclerosis in young women with hyperprolac­tinemia. Med Hypotheses. 2015;84(4):321­326. doi:10.1016/j.mehy.2015.01.024.

Olguin HJ, Guzman DC, Garcia EH. Mejia GB. The Role of Dopamine and Its Dysfunction as a Consequence of Oxidative Stress. Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:9730467. doi:10.1155/2016/9730467.

Song J, Wang M, Chen X, et al. Prolactin mediates effects of chronic psychological stress on induction of fibrofatty cells in the heart. Am J Transl Res. 2016;8(2):644­652.

Torner L. Actions of Prolactin in the Brain: From Physiological Adaptations to Stress and Neurogenesis to Psychopathology.Front Endocrinol. (Lausanne). 2016;7:25. doi:10.3389/fendo.2016.00025.

Wood SK, McFadden KV, Grigoriadis D, et al. Depressive and cardiovascular disease comorbidity in a rat model of social stress: a putative role for corticotrop-in-releasing factor.Psychopharmacology (Berl). 2012;222:325­336.

Wu W, Sun M, Zhang HP, at al. Prolactin mediates psychological stress­induced dysfunction of regulatory T cells to facilitate intestinal inflammation. Gut. 2014;63:1883­1892.

Zamorano M, Ledesma­-Colunga MG, Adбn N, et al. Prolact-in­derived vasoinhibins increase anxiety­ and depression­-related behaviors. Psychoneuroendocrinology. 2014;44:123­32. doi:10.1016/j.psyneuen.2014.03.006.

Zhang L, Tu L, Chen J, et al. Health­related quality of life in gastroesophageal reflux patients with non-cardiac chest pain: Emphasis on the role of psychological distress. World J Gastroenterol. 2017;23(1):127­134. doi:10.3748/wjg.v23.i1.127.
© Український терапевтичний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020