Вплив пролактину на результати ехокардіографії та добового мультиканального інтралюмі­наль­­­ного імпеданс-рН-моніторування стравоходу хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в динаміці лікування

Автор(и)

  • O.S. Khukhlina ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна
  • A.A. Antoniv ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна
  • V.Yu. Drozd ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/UTJ2019-4-20

Ключові слова:

стабільна стенокардія напруги, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, пролактин, ехокардіографія.

Анотація

Мета роботи — встановити вплив комплексної терапії з додаванням мельдонію на результати ехокардіографії, добового мультиканального інтралюмінального імпеданс-рН-моніторування (ДМІІ-рН-М) стравоходу та рівень пролактину (ПЛ) сироватки крові у хворих на стабільну стенокардію напруги (ССН) та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) за умов коморбідності.
Матеріали та методи. У дослідження було включено 88 хворих на ССН І—ІІ функ­ціонального класу (ФК) із коморбідною ендоскопічно позитивною ГЕРХ, яких поділили на дві групи: у першій (43 особи) отримували лікування: антиагрегант (клопідогрел), β-адреноблокатор (бісопролол), статин (аторвастатин), пролонгований донатор азоту та нітрогліцерин при нападах стенокардії, інгібітор протонної помпи (рабепразол), прокінетик (домперидон) та антацид за потреби; пацієнти другої групи (45 осіб) отримували базисну терапію ССН та ГЕРХ, за виключенням прокінетиків та донаторів азоту, лише нітрогліцерин за потреби та додатково мельдоній, капсули 500 мг, 2 рази на добу протягом 30 днів. Усім хворим, включеним у дослідження, проводили ехокардіографію, ДМІІ-рН-М стравоходу та визначали рівень ПЛ сироватки крові до та на 30-й день лікування.
Результати та обговорення. ПЛ сироватки крові хворих на ССН із коморбідною ГЕРХ залишається на високому рівні за умови прийому прокінетика й негативно впливає на загальну скоротливу здатність міокарда лівого шлуночка (ЛШ), регрес езофагіту. Підтвердженням є зворотний кореляційний зв’язок (r = –0,73) між рівнем ПЛ сироватки крові та фракцією викиду (ФВ) ЛШ; індексом MNBI (mean nocturnal baseline impedance, середній нічний базальний імпеданс) r = –0,71 у першій групі та r = –0,7 у другій. На тлі корекції базисної терапії ССН та ГЕРХ із відміною прийому прокінетика та додатковим призначенням мельдонію ми спостерігали статистично достовірне (р < 0,05) зниження рівня ПЛ (OR = 3,9609; 95 % ДІ 1,1761—13,3398; р < 0,0263), зменшення загальної кількості рефлюксів за добу (OR = 14,1; 95 % ДІ 4,9739—40,2144; p < 0,0001) (р < 0,05), зростання індексів PSPW (postreflux swallow-induced peristaltic wave; пострефлюксна хви­ля, індукована ковтком) (OR = 3,9; 95 % ДІ 1,5845—9,4767; р < 0,003) (р < 0,05); MNBI (р < 0,05) та ФВ ЛШ (OR = 4,2; 95 % ДІ 1,4802—12,2029; р = 0,0072) (р < 0,05) порівняно з першою групою.
Висновки. Отже, корекція базисної терапії ССН та ГЕРХ із відміною прийому прокінетика та додатковим застосуванням мельдонію призводить до зниження рівня пролактину сироватки крові, рівень якого перебуває у тісній кореляційній залежності з основними показниками ЕхоКГ та ДМІІ-рН-М, що проявляється у посиленні загальної скоротливої здатності міокарда лівого шлуночка, нижнього стравохідного сфінктера, підвищенні кінетичної функції стравоходу та покращенні регенераторних можливостей його слизової оболонки.

Біографії авторів

O.S. Khukhlina, ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

О.С. Хухліна

A.A. Antoniv, ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

А.А. Антонів

V.Yu. Drozd, ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

В.Ю. Дрозд

Посилання

Zhuravl’ova LV, Jankevich OO. Zastosuvannja standartnogo protokolu transtorakal’noi ehokardіografіi v klіnіchnіj prakticі. Serce і sudini. 2019;2:73­81 (Ukr.). doi:10.30978/HV2019­2­73.

Nakaz MOZ Ukrajiny N 152 vid 02.03.2016 «Unifikovanyj klinichnyj protokol pervynnoji, vtorynnoji (specializovanoji), tretynnoji (vysokospecializovanoji) medychnoji dopomoghy. Stabiljna ishemichna khvoroba sercja»; [internet]. 2016; [cytovano 09.09.2018 r.] (Ukr.). https://goo.gl/1LEB1X.

Nakaz MOZ Ukrajiny N 943 vid 31.10.2013 «Unifikovanyj klinichnyj protokol pervynnoji, vtorynnoji (specializovanoji) medychnoji dopomoghy ghastroezofaghealjna refljuksna khvoroba» [internet]; [cytovano 09.09.2018 r.] (Ukr.). https://goo.gl/mh7b59.

Prihodko VJu, Moreva DJu. Osoblivostі perebіgu gastro­ezofagealnoi refljuksnoi hvorobi u lіtnіh ljudej. Probl starenija i dolgoletija. 2015;1:58­77 (Ukr.).

Rozhkova NI, Podzolkova NM, Ovsjannikova TV. O roli prolaktina v geneze zabolevanij molochnyh zheljoz. Status Praesens. 2016;4(33):1­9 (Rus.).

Storonova OA, Paraskevova AV i dr. Vzaimosvjaz’ srednego nochnogo bazal’nogo impedansa i procenta vremeni rN < 4, ego znachenie v prognoze razvitija jerozivnyh porazhenij pishhevoda u bol’nyh GERB. RZhGGK. 2018;5:10. doi:10.18370/2309­4117.2016.30.8­18 (Rus.).

Tron’ko M.D., Antipkіn Ju.G., Kamіns’kij V.V., Tatarchuk T.F. Nacіonal’nij konsensus shhodo vedennja pacіentіv іz gіperprolaktinemіeju. Reproduktivna endokrinologіja [Іnternet]. 2016 [Citovano 09.09.2019];4(30):1­16 (Ukr.).

Holmatova KK, Grzhibovskij AM. Primenenie issledovanij «sluchaj­kontrol›» v medicine i obshhestvennom zdravoohranenii. Jekologija cheloveka. 2016;8:53­60 (Rus.).

Huhlіna OS, Drozd VJu, Antonіv AA, Roshhuk OІ. Vpliv prolaktinu na ADF­іndukovanu agregacіju trombocitіv u hvorih na stabіl’nu stenokardіju naprugi ta gastroezofageal’nu refljuksnu hvorobu. Ukr ter zhurn. 2019;3:40­45.

Huhlіna OS, Drozd VJu, Antonіv AA, Roshhuk OІ. Dinamіka rezul’tatіv dobovogo mul’tikanal’nogo іntraljumіnal’nogo іmpe­dans­rN­monіtoruvannja stravohodu hvorih na stabіl’nu stenokar­dіju napruzhennja ta gastroezofageal’nu refljuksnu hvorobu na tlі korekcіi bazisnoi terapіi. Suchasna gastroenterologіja. 2019;3(107):7­12. doi:10.30978/MG 2019­3­7 (Ukr.).

Jebzeeva EJu. Ishemicheskaja bolezn serdca ili maska. RMZh. 2015;5:298­9 (Rus.).

Jusupova AO, Kozhevnikova MV, Belenkov JuN, Privalova EV. Komorbidnaja patologija: ishemicheskaja bolezn’ serdca i gastrojezofageal’naja refljuksnaja bolezn’. Klinicheskaja medicina. 2017;95(4):293­301. doi:10.18821/ 0023­2149­2017­95­4­293­301 (Rus.).

Chen CH, Lin CL, Kao CH. Association between gastro­esophageal reflux disease and coronary heart disease: A natio­nwide populationbased analysis. Medicine (Baltimore). 2016;95(27):e4089.

Cully JA, Johnson M, Moffett ML, et al. Depression and anxiety in ambulatory patients with heart failure. Psychosomatics. 2009;50(6):592­598. doi:10.1176/appi.psy.50.6.592.

Dekker RL, Lennie TA, Doering LV, et al. Coexisting anxiety and depressive symptoms in patients with heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs. 2014;13(2):168­176. doi:10.1177/1474515113519520.

DeMeester TR, Wang CI, Wernly JA, et al. Technique, indications, and clinical use of 24 hour esophageal pH. J Thorac Cardiovasc Surg. 1980;79(5):656­670.

European Medicines Agency. PRAC recommends restricting use of domperidone. EMA 2014. Mar.07; [updated 2014 March 07; cited 2019 Feb 20]. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/news/prac­recommends­restricting­use­domperidone.

Feigenbaum H. Echocadiography. 5th еd. Philadelphia. Lea & Febiger; 1994:696.

Frazzoni M, de Bortoli N, Frazzoni L, et al. Impedance-­pH Monitoring for Diagnosis of Reflux Disease: New Perspectives. Dig Dis Sci. 2017;62(8):1881­1889.

Galderisi M, Cosyns B, Edvardsen T, et al. Standardization of adult transthoracic echocardiography reporting in agreement with recent chamber quantification, diastolic function, and heart valve disease recommendations: an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imag. 2017;18:1301­1310.

Gesualdo M, Scicchitano P, Carbonara S. The association between cardiac and gastrointestinal disorders: causal or casuallink?. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2016;17(5):330­338.

Gonzalez C, Rosas-­Hernandez H, Jurado-­Manzano B, еt al. The prolactin family hormones regulate vascular tone through NO and prostacyclin production in isolated rat aortic rings. Acta Pharmacol Sin. 2015;36(5):572­586. doi:10.1038/aps.2014.159.

Gyawali CP, Kahrilas PJ, Savarino E, et al. Modern diagnosis of GERD: the Lyon Consensus. Gut. 2018;67:1351­1362.

Hoffmann U. Association Between Prolactin and Incidence of Cardiovascular Risk Factors in the Framingham Heart Study. J Am Heart Assoc. 2016;5(2):e002640. doi:10.1161/JAHA.115.002640.

Medic­-Stojanoska M, Icin T, Pletikosic I, et al. Risk factors for accelerated atherosclerosis in young women with hyperprolac­tinemia. Med Hypotheses. 2015;84(4):321­326. doi:10.1016/j.mehy.2015.01.024.

Olguin HJ, Guzman DC, Garcia EH. Mejia GB. The Role of Dopamine and Its Dysfunction as a Consequence of Oxidative Stress. Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:9730467. doi:10.1155/2016/9730467.

Song J, Wang M, Chen X, et al. Prolactin mediates effects of chronic psychological stress on induction of fibrofatty cells in the heart. Am J Transl Res. 2016;8(2):644­652.

Torner L. Actions of Prolactin in the Brain: From Physiological Adaptations to Stress and Neurogenesis to Psychopathology.Front Endocrinol. (Lausanne). 2016;7:25. doi:10.3389/fendo.2016.00025.

Wood SK, McFadden KV, Grigoriadis D, et al. Depressive and cardiovascular disease comorbidity in a rat model of social stress: a putative role for corticotrop-in-releasing factor.Psychopharmacology (Berl). 2012;222:325­336.

Wu W, Sun M, Zhang HP, at al. Prolactin mediates psychological stress­induced dysfunction of regulatory T cells to facilitate intestinal inflammation. Gut. 2014;63:1883­1892.

Zamorano M, Ledesma­-Colunga MG, Adбn N, et al. Prolact-in­derived vasoinhibins increase anxiety­ and depression­-related behaviors. Psychoneuroendocrinology. 2014;44:123­32. doi:10.1016/j.psyneuen.2014.03.006.

Zhang L, Tu L, Chen J, et al. Health­related quality of life in gastroesophageal reflux patients with non-cardiac chest pain: Emphasis on the role of psychological distress. World J Gastroenterol. 2017;23(1):127­134. doi:10.3748/wjg.v23.i1.127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-11

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження