DOI: https://doi.org/10.30978/UTJ2019-1-14

Оцінка стану вентиляційної функції легень за розвитку легеневої гіпертензії у хворих на бронхіальну астму у взаємозв’язку з порушеннями ендотелій-залежної вазодилатації

A. L. Alyavi, D. A. Rahimova, Sh. Sh. Tillaeva, Z. T. Sabirzhanova

Анотація


Мета роботи — оцінка стану вентиляційної функції легень при розвитку легеневої гіпертензії (ЛГ) у хворих на бронхіальну астму (БА) у взаємозв’язку з порушеннями ендотелій-залежної вазодилатації при комплексного лікуванні небівололом.
Матеріали та методи. У дослідження включені 56 хворих з діагнозом БА. Контрольну групу склали 30 здорових волонтерів без ознак кардіореспіраторної патології. Залежно від ступеня тяжкості хворих розділили на 2 групи: 1-ша група — хворі на БА 2—3 ступеня тяжкості та 2-га — хворі на БА 4 ступеня. Залежно від застосованого методу лікування, пацієнтів розділили так: 27 хворих на БА (15 — 1-ї групи і 12 — 2-ї) отримували базисну терапію (по GINA 2016); 29 хворих на БА (16 — 1-ї групи і 13 — 2-ї) на тлі базисної терапії отримували небіволол у дозі 2,5—5 мг/добу.
Результати та обговорення. Порушення периферичних механізмів регуляції судинного тонусу раніше і більше розвиваються у хворих з ЛГ при БА 4 ступеня тяжкості порівняно з БА 2—3 ступеня. У нашому дослідженні застосування небівололу на тлі базисної терапії у хворих на БА і ЛГ призводило не тільки до зниження середнього легеневого артеріального тиску, а й супроводжувалося позитивним зрушенням вентиляційно-перфузионної здатності легень функції зовнішнього дихання у 2-й групі хворих на 10,5 % (р < 0,01). Середній легеневий артеріальний тиск після лікування у 2-й групі зменшився на 15,7 % (достовірність відмінності з показниками до лікування р < 0,05).
Висновки. Комплексне лікування хворих на БА з ЛГ, що включає небіволол, зменшує тонус легеневих судин і паралельно покращує ендотелійзалежну вазодилатацию периферичних судин.

Ключові слова


бронхіальна астма; легенева гіпертензія; небіволол; вентиляційно-перфузійна здатність легень

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Аляви А.Л., Рахимова Д.А., Сабиржанова З.Т. Состояние вазорегулирующей функции эндотелия сосудов и психо­эмоционального статуса в динамике воздействия различных режимов терапии у больных хронической обструктивной болезнью легких // Укр. тер. журн.— 2016.— № 4.— С. 33—38.

Урясьев О.М., Рогачиков А.И. Роль оксида азота в регуляции дыхательной системы // Наука молодых — Eruditio Juvenium.— 2014.— № 2.— С. 133—140.

Ахминеева А.Х., Полунина О.С. Дисфункция эндотелия при хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астме // Астраханский мед. журн.— 2012.— Т. 7.— № 3.— С. 43—46.

Аляви А.Л., Рахимова Д.А., Сабиржанова З.Т. Легочная гипертензия: Монография.— Ташкент, 2016.— 89 с.

Казакова Т.Ю., Черепанов В.В., Желудько С.П., Алдонин Г.М. Программный модуль оценки индекса психолабильности организма // Сб. науч. трудов. «Современные проблемы радиоэлектроники».— Красноярск: ИПК СФУ, 2008.— С. 176—178.

Пульмонология. Национальное руководство / Под ред. А.Г. Чучалина. М.: «ГЭОТАР­Медиа», 2009.— 518 с.

Убайдуллаев А.М., Аляви А.Л., Рахимова Д.А. Влияние комплексной терапии на вегетативный статус и механизмы адаптации организма больных бронхиальной астмой, осложненной легочным сердцем // Терапевтический вестник Узбекистана, материалы конференции. Ташкент, 2014.— № 4.— С. 147.

Убайдуллаев А.М., Аляви А.Л., Рахимова Д.А. Легочная гипертензия и состояние правых отделов сердца у больных хронической обструктивной болезнью легких и эффекты комплексной терапии // 4­й Национальный конгресс по болезням органов дыхания.— Ош, Кыргызстан, 2013.— С. 31—32.

Убайдуллаев А.М., Аляви А.Л., Рахимова Д.А. Параметры психовегетативной регуляции деятельности сердца у больных хронической обструктивной болезнью легких, осложненной легочным сердцем // Терапевтический вестник Узбекистана, материалы конф. Ташкент, 2014.— № 4.— С. 148.

Чучалин А.Г. Респираторная медицина.— М.: ГЭОТАР­Медиа, 2007.— Т. 1—2.— 757 с.

Faber M.J., Dalinghaus M., Lankhuizen I.M. et al. Right and left ventricular function after chronic pulmonary artery banding in rats assessed with biventricular pressure­volume loops // Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol.— 2006.— Vol. 291(4).— P. H1580—H1586.

Gomez­-Arroyo J.G., Farkas L., Alhussaini A.A. et al. The monocrotaline model of pulmonary hypertension in perspective // Am. J. Physiol. Lung. Cell. Mol. Physiol.— 2012.— Vol. 302 (4).— P. L363—L369.

https://www.minzdrav.uz/uz/documentation/detail.php ID-40989.
© Український терапевтичний журнал, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021